Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost HAVEX – auto s.r.o., se sídlem Na bělidle 503, 543 01 Vrchlabí, IČO: 60108151 zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 5254 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.havex.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

  1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
  2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
  3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
  4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
  5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@havex.cz.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

a) Vaše jméno a příjmení
b) obchodní firma
c) adresa nebo sídlo společnosti
d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo
e) telefonní číslo nebo
f) e-mailová adresa

Naše webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Více informací o jaké soubory cookies se jedná a co konkrétně dělají naleznete na našich webových stránkách ZDE.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@havex.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte nastavení Vašeho uživatelského profilu nebo prostřednictvím odhlašovacího formuláře uvedeného přímo v e-mailu, ze kterého jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

1.1.1. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či který jsou jeho obchodními partnery, např. LHMS, Mediatel, ŠKODA AUTO, Porsche Česká republika, Volkswagen Financial Services, Sauto leasing.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nejdéle však po dobu tří let, nebo po dobu nezbytnou
k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům
b) právo na opravu
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“)
d) právo na omezení zpracování údajů
e) právo vznést námitku proti zpracování
f) právo na přenositelnost údajů
g) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@havex.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že nás můžete požádat o předání Vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci. Podmínkou pro využití tohoto práva je možnost technické převoditelnosti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

HAVEX – auto s.r.o.

 

 


Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – společnost HAVEX-auto, se sídlem Na Bělidle 503, IČO: 60108151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové pod spisovou značkou C 5254, (dále jen „Společnost“) – poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

Provozování videochatu HAVEX-auto

Účel zpracování:
Vyřízení žádostí, stížností a dotazů

Popis účelu zpracování:
V rámci uvedeného účelu zpracování Vám zajišťujeme funkční komunikaci s námi prostřednictvím videochatu na internetových stránkách www.havex.cz.
Prostřednictvím videochatu nás můžete kontaktovat, ať už máte jakýkoliv dotaz, žádost či stížnost nebo se na nás obracíte s požadavkem v rámci poskytované asistenční služby. O vzájemné komunikaci uchováváme záznam (log) v podobě textu nebo videozáznamu, které mohou zahrnovat i Vaše osobní údaje.
Pokud je předmětem naší komunikace Váš požadavek na poskytnutí asistenční služby, můžeme Vaše osobní údaje předat společnosti poskytující smluvní asistenční služby v nejbližší oblasti, abychom zajistili poskytnutí této služby.

Oprávnění ke zpracování, tzv. právní důvod zpracování osobních údajů:
Jejich zpracování je nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytnout naši službu, zajistit efektivní a objektivní vyřízení Vaší žádosti, stížnosti či dotazu. Právním důvodem zpracování je tedy tzv. splnění smlouvy, nebo provedení opaření přijatých před jejím uzavřením na Vaši žádost (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení o ochraně osobních údajů)

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Hlasové záznamy
Fotografie / video

Doba zpracování a archivace:
10 let od vyřízení žádosti, stížnosti nebo dotazu

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Společnosti poskytující smluvní asistenční služby.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás. Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem: V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů:
Naleznete na našich webových stránkách www.havex.cz